OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮNařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zkráceně  GDPR (z anglického General Data Protection Regulation) je nařízení EU, které upravuje ochranu osobních údajů a stanovuje nové požadavky na osoby, které osobní údaje shromažďují - správce. STK Modřany musí v souladu s GDPR své zákazníky informovat, jaké osobní údaje při své obchodní činnosti shromažďuje a s jakým účelem s nimi nakládá. 

Správce osobních údajů:


ESPM s.r.o.
IČ 03280641
se sídlem: Mezi vodami 1097/25, Modřany, 143 00 Praha 4
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soude v Praze, oddíl C, vl. 229648
zastoupená: Jiřím Novotným, jednatelem
telefon:+420 725 888170
e-mail: info@stk-modrany.cz

Účely zpracování, právní základ pro zpracování a další povinné informace podle článku 13 nařízení Evropského parlamentu a rady 2016/679:


Veškerá činnost spojená s interními dokumenty a informacemi, včetně osobních údajů zákazníků a zaměstnanců probíhá v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a současně v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679.

Společnost ESPM s.r.o., jako právnická osoba provozující STK Modřany je jediným správcem osobních údajů. V režimu upraveném zpracovatelskou smlouvou však spolupracuje s několika zpracovateli, kteří jsou smluvně zavázáni evidovat osobní údaje se stejným zabezpečením, přístupem a úrovní ochrany, jako STK Modřany.

Na základě poskytované služby – připomenutí konce platnosti technické kontroly STK Modřany shromažďuje o některých svých zákaznících tyto osobní údaje: telefonní číslo a/nebo emailovou adresu. Tyto osobní údaje jsou shromažďovány jen na základě souhlasu zákazníků a pouze pro interní použití – připomenutí konce platnosti technické kontroly formou emailu nebo SMS zprávy; a nejsou za žádných okolností poskytovány třetím osobám. V souladu s GDPR musí zákazník vyjádřit souhlas s tím, že STK s jeho osobními údaji zachází. Z toho důvodu, aby STK mohla nadále provozovat službu – připomenutí konce platnosti technické kontroly, bude na emailovou adresu nebo telefonní číslo zákazníka zaslán odkaz jednoduchý formulář, kterým zákazník vyjádří souhlas/nesouhlas se zpracováváním jeho osobních údajů, popř. bude obsahovat žádost o vymazání jeho osobních údajů z databáze STK.

Na základě úpravy zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb. je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce – provedení kontroly stavu technické způsobilosti vozidla, zpracovávat následující osobní údaje – jméno, příjmení, název společnosti, IČ a DIČ, adresa trvalého bydliště, sídla společnosti. V souladu s GDPR nepotřebuje správce souhlas zákazníka ke zpracování těchto osobních údajů, jelikož jejich zpracování nařizuje zákon. Evidence a zpracování těchto údajů však probíhá za stejných pravidel a podmínek, jako ochrana údajů poskytnutých správci se souhlasem zákazníka.

Nově, po dobu platnosti nařízení GDPR budou osobní údaje uloženy u správce pouze (i) po dobu 2 nebo 4 let, tj. na dobu, za kterou správce subjektu ochrany osobních údajů připomene formou emailové nebo SMS zprávy konec platnosti jeho technické kontroly. Pokud zákazník – subjekt ochrany osobních údajů výslovně neposkytne správci souhlas s dalším uchováním jeho osobních údajů, budou z evidence správce tyto osobní údaje bez zbytečného odkladu odstraněny. (ii) po dobu 5 let, tj. na dobu, pro kterou je správci stanovena povinnost shromažďovat uvedené osobní údaje dle zákona.

Zákazník má právo kdykoliv požadovat od správce 
přístup k osobním údajům týkajícím se jeho osoby, 
jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování,
vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů.
 Zároveň má právo kdykoliv 
odvolat svůj souhlas se zpracováním jeho osobních údajů. 
Při případném porušení zákazníkova práva na ochranu osobních údajů poskytované mu tímto nařízením nebo právními předpisy České republiky, má zákazník právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Na žádost zákazníka mu taktéž bude poskytnuta kopie zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie na žádost zákazníka může STK Modřany účtovat přiměřený poplatek.

V souvislosti s důsledným zabezpečením zpracovávání osobních údajů zákazníků STK Modřany, s přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování provedl správce vhodná technická a organizační opatření, aby zajistil úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku, tak, aby byl schopna 
poskytnou a zajistit neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a služeb zpracování
obnovit dostupnost osobních údajů a přístup k nim včas v případě fyzických či technických incidentů
pravidelně testovat, posuzovat a hodnotit účinnost zavedených technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování.
Dále přijal opatření pro zajištění toho, aby jakákoliv fyzická osoba, která jedná z pověření správce a má přístup k osobním údajům – tj. zaměstnanec STK Modřany, zpracovávala osobní údaje pouze na pokyn správce a činila tak stanoveným způsobem, který upravuje nařízení GDPR nebo právní předpisy České republiky.

Prostory STK Modřany, jsou monitorovány kamerovým systémem se záznamem, a to pouze z důvodu bezpečnosti. Jestliže tedy zákazník do těchto prostor vstupuje, jeho podoba může být zachycena kamerovým systémem. Pořizování kamerových záznamů má přísný režim, záznamy jsou přístupné pouze omezenému okruhu zaměstnanců, a to jen a pouze pro účely šetření bezpečnostních incidentů. Záznamy jsou uchovávány po dobu 14 dní na zabezpečených serverech. Monitorované prostory jsou řádně označeny informačními tabulkami.

Kdokoliv, kdo v důsledku porušení práv nebo povinností stanovených nařízením GDPR utrpěl hmotnou nebo nehmotnou újmu, má právo obdržet od správce náhradu utrpěné újmy. Správce je odpovědnosti za způsobenou újmu zproštěn, pokud prokáže, že nenese žádným způsobem odpovědnost za událost, která ke vzniku újmy vedla.
_______________________________________
Jiří Novotný, jednatel ESPM s.r.o.POTŘEBNÉ DOKLADY K TECHNICKÉ PROHLÍDCE

Pravidelná technická prohlídka
- Osvědčení o registraci vozidla (ORV)
- Protokol o měření emisí – dodá naše stanice měření emisí

Evidenční kontrola
- Osvědčení o registraci vozidla (ORV)

plakety
PRODEJ EKOLOGICKÝCH PLAKET DO NÍZKOEMISNÍCH ZÓN V NĚMECKU

Z důvodu zajištění a rozvoje ochrany životního prostředí zavádějí německá města tzv. „ekologické zóny“. Tyto zóny vznikají již od začátku roku 2008. S postupem času se předpisy zpřísňují a do těchto zón budou moci vjíždět jen vozidla splňující přísnější emisní normy. Stupeň plnění emisních norem je na motorových vozidlech označen pomocí ekologických známek, které lze zakoupit i v ČR na stanicích STK. Zapotřebí je k tomu jen Technický průkaz nebo Osvědčení o registraci vozidla (ORV), na jehož základě bude vystavena příslušná známka/plaketa červené, žluté nebo zelené barvy. 


cash.jpgCena plakety je 350 Kč vč. DPH